Sociale kompetencer

  Børn skal her på Kastanjegården, i omsorg og respekt, have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at børnene også lærer at forstå, at andre børn kan have de samme behov.


  Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. Vigtige elementer i social kompetence er empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder. 

  Social kompetence er nemlig nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig - i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver, og med egen og andres handlekraft være med til at realisere drømme og ideer.


  Derfor er det vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man kommer med i og er en del af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, børnene oplever styrke og betydning, og her er der også adgang til både at give og opnå anerkendelse. Vores pædagogiske læringsmiljø skal desuden være med til at sikre at forskellighed ses som en ressource.

  Vi vil have fokus på at dele børnene op i forskellige mindre grupper gennem dagens løb for at skabe nogle rammer, hvor de kan øve sig i at være i en nær relation med andre børn. Gruppeopdelingen varierer eksempelvis i forhold til alder, køn, udvikling, kompetencer etc.


  Vi respekterer det enkelte barn og hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser og behov. Vi er være tydelige voksne, der er gode rollemodeller, og viser børnene, hvordan man taler anerkendende til hinanden, så vi i fællesskab lærer hvordan konflikter kan løses. Et eksempel herpå er, at vi giver børnene handlemuligheder i deres sociale aktioner med hinanden. Hvis et barn er ved at tage en dukke fra en anden, kan vi sige: ”Lene, vil du gerne lege med Karen?” ”Du kan spørge Karen, om du må være med, så finder vi en dukke til dig også”. Et andet eksempel kunne være, hvordan vi i konfliktsituationer altid er opmærksomme på at tage hånd om alle involverede børn. Hvis det er nødvendigt, er vi to voksne til at hjælpe dem. Det ene voksne skal kunne trøste, hvis der er behov for det, alt imens det er ligeså vigtigt  og den anden er opmærksom på den modsatte part, som eventuelt har brug for hjælp til at forstå hvad det er der sker.


  Det er vigtigt for os, at børnene lærer at blive opmærksomme på hinandens reaktioner: ”hvad sker der, når jeg gør sådan her ved hende?” Og det er også rigtig vigtigt, at vi tydeliggør, at det ikke er børnene men den pågældende handling, vi ikke kan lide/vil have. Dette er en væsentlig del af udviklingen af empati, hvilket vi også prioriterer højt. Hvis et barn har slået sig – eller måske er blevet slået, opfordrer vi børnene til at hjælpe med at trøste - ae og puste på - hinanden. Vi snakker om, hvordan det ”forurettede” barn ser ud – glad, ked af det, vred, og at vi skal passe godt på hinanden.


  Gennem nøje tilrettelagte og fokuserede aktiviteter, med klare mål in mente, kan vi sikre det bedste læringsrum, og på den måde tage professionelt hånd om børnenes sociale udvikling, og sørge for at de inkluderes i fællesskabet og bliver en del heraf. Vi har, helt naturligt, i perioder børn, som har svært ved at begå sig socialt, hvilket kan komme til udtryk ved, at de reagerer fysisk overfor de andre med skub, bid eller at slå. Her er vi hurtigt opmærksomme på, at børnene ikke skal få en uhensigtsmæssig rolle, hvor de andre børn vælger dem fra. Derfor har vi fokus på at fremhæve barnets ressourcer, så de andre børn får øje på alle de gode ting, barnet har at byde ind med. Vores ugentlige personalemøder gør, at vi hurtigt kan få sat fokus på disse udfordringer og udarbejde særlige tiltag hertil.


  Gennem både den frie og den strukturerede leg udvikler børnene deres sociale kompetencer. Vi ser derfor legen som værende meget vigtig for os her i vuggestuen. Vi ved, at legen også hjælper børnene med at udvikle kompetencer såsom selvhjulpenhed, nysgerrighed og evnen til at samarbejde og løse konflikter. Vigtige evner de alle får brug for hele livet.