Vedtægter

  § 1. 

  Privatinstitutionens navn er Voerladegård vuggestue - Kastanjegården Privatinstitutionen har hjemsted i Skanderborg Kommune på adressen Holmedal 56, Voerladegård, 8660 Skanderborg.
  Institutionen ejes af Susanne Haudrup, Holmedal 56, Voerladegård, 8660 Skanderborg.

  § 2. 

  Institutionen drives i henhold til Lov om Dagtilbud § 20.

  § 3. 

  Privatinstitutionens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 26 uger til og med 2 år. Institutionen er godkendt til 20 børn.

  § 4. 

  Privatinstitutionen fastsætter selv sin åbningstid, som mindst vil være 51,5 timer. Åbningstiden vil være fordelt på ugens 5 hverdage.
  Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse.

  § 5. 

  Privatinstitutionens bestyrelse består af en tostrenget bestyrelsesmodel:
  1. En forældrebestyrelse bestående af ejerkredsen og evt. personer udefra.
  Ejerkredsen er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.
  2. En forældrebestyrelse der består af 3 forældre / værger, samt en ledelse der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.
  Forældrebestyrelsens medlemmer og 2 suppleanter for disse, vælges af og blandt institutionens forældre/værger.

  Foruden bestyrelsesmedlemmer, vælges 1 medarbejderrepræsentant (uden stemmeret) og suppleant for denne vælges af institutionens fastansatte medarbejdere.
  Privatinstitutionen ledelse består af ejer og den pædagogiske leder.

  § 6. 

  Forældrerepræsentanters valgperiode er 2 år, mens forældresuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valget foretages på forældremøder, og ved valget tages stilling til, i hvilken rækkefølge suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved forældrerepræsentanters udtræden.
  For samtlige valg gælder, at valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.
  Medarbejderrepræsentant fra institutionsbestyrelsen udpeges for perioder af 1 år.

  § 7. 

  Forældre/værger med børn i privatinstitutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelsen.
  Ved afstemninger kan forældre / værger afgive 1 stemme pr. voksen pr. indskrevet barn i privatinstitutionen.
  Valg af repræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelse sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har deltaget i omvalget.

  § 8. 

  Forældrerepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen og valg af suppleanter bortfalder, såfremt deres børn ophører i institutionen.  

  § 9. 

  Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og evt. næstformand.

  § 10. 

  Ejer påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for dens ledelse og drift.
  Forældrebestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, for eksempel pædagogiske principper, vuggestuens læreplan og sygdomsprocedure.
  Ansættelse og afskedigelse af medarbejder varetages af ejer.
  Ved ansættelsessamtaler deltager mindst en medarbejderrepræsentant og evt. en fra forældrebestyrelsen.

  § 11. 

  Forældrebestyrelsen afholder mindst 3 ordinære møder årligt. Formanden er ordstyrer og indkalder til og leder møderne.
  Forældrerepræsentanterne har mulighed for at indkalde til ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde med eller uden personaledeltagelse.
  Ejer har mulighed for at indkalde til ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde.
  Forældrebestyrelsen kan komme med ideer til nye tiltag i vuggestuen, som skal godkendes af ejer.
  Forældrebestyrelsen tager referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne er tilgængelige for alle forældrene i institutionen samt medarbejderne.
  Alle bestyrelsesmedlemmerne kan være forældrebestyrelsens referanter.

  § 12. 

  Bestemmelse om optagelse af børn træffes af privatinstitutionen efter nedskrevne regler. Søskende af børn i privatinstitutionen samt børn bosiddende i Skanderborg Kommune har fortrinsret.
  Ved flere børn i ansøgerbunken til samme plads laves en pædagogisk vurdering af personalet i forhold til hvilket barn der vil tilføre gruppen mest og dermed også selv profitere bedst af vores tilbud. Herunder tænkes på den aktuelle børnegruppes sammensætning i forhold til alder, kønsfordeling o.lign.

  Privatinstitutionen fører ansøgerbunkeventeliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ansøgerbunken er åben for alle børn, herunder også børn med særlige behov.

  Opsigelse/ Udmeldelse
  Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til privatinstitutionens ejer med minimum 6 ugers varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Der betales til barnet er udmeldt.

  I tilfælde af samarbejdsproblemer mellem forældre/institution, afholdes et mæglingsmøde med de implicerede parter, samt ejer af privatinstitutionen. I tilfælde af at ejeren har part i sagen, optræder et medlem fra forældrebestyrelsen som mægler. Ejeren har endvidere mandat til at inddrage en timebetalt tredje part i sagen.
  Forinden en udmeldelse af forældre/barn skal der være afholdt et mæglingsmøde med en kendt dagsorden, hvor begge parter fremlægger sit syn på sagen. Der prøves at nå til enighed, således der kan laves en aftale om fremtiden, som begge parter underskriver. Såfremt forældre / barn udmeldes, kan man få sit barn passet i privatinstitutionen til den 1. eller den 15. i den følgende måned.  
  Ejer kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 8 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betaling. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse kan finde sted.

  § 13. 

  Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af ejer.
   
  § 14. 

  Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.
  Ejer er ansvarlige for privatinstitutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

  § 15. 

  I tilfælde af privatinstitutionens lukning tilgår dens formue til ejer.

  § 16. 

  Ændring af vedtægten skal godkendes af ejer.

  § 17. 

  Privatinstitutionen samarbejder med Skanderborg Kommunes Børn og Ungeafdeling. Institutionen har mulighed for at benytte sig af relevante fagpersoner i forhold til, at understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel. Såfremt institutionen finder det nødvendigt at inddrage disse fagpersoner, vil forældrene eller myndighedsindehaver blive informeret herom. Såfremt inddragelsen er sket på baggrund af skriftlig beskrivelse af problemstillingen, skal dette forelægges forældre eller myndighedsindehavere, og om muligt, skal forældrene underskrive papirerne. 


  Vedtægterne træder i kraft den 21. september 2011
  Vedtaget på møde den 21. september 2011