Sprog

  Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have opmærksomhed. Derfor er talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog blot nogle af de kommunikationsformer, vi benytter os af her på Kastanjegården.


  På en ganske almindelig hverdag her hos os anvender vi mange forskellige strategier for at stimulere sprogtilegnelsesprocessen. Både højtlæsning, fortælling, fagtesange, drama, sanglege, rim og remser – men først og fremmest er vi nærværende voksne, der skaber dialogen. Dialogen mellem barn og voksen, børn imellem og sidst men ikke mindst kunsten at samtale og alt hvad der her hører til. Alting til sin tid.


  Vi støtter børn i at udvikle deres danske ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog - og det er den helt naturlige interesse for at lære sproget, vi bruger som motivation. Udover at vi stimulerer børnenes ordforråd ved hele tiden at sætte ord på alt det, vi ser og gør, og de dermed bliver præsenteret for de samme ord igen og igen, så har vi eksempelvis også fokusord til vores daglige samling.

  Fokusordene er billeder af forskellige ting, som vi så hver dag benævner og taler om. Ordene har sammenhæng med temaet, vi har på det pågældende tidspunkt, og de visualiserer det, vi taler om.


  For at kommunikere ”rigtigt” er det vigtigt, at børn forstår sammenhænge mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale. Et varieret og korrekt dansk sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger muligheden for at blive forstået. Sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre.

  Som nævnt tidligere finder vi det vigtigt at øve dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter. Selvom børnenes hos os stadig er små, kan vi sagtens præsentere dem for det at vente på tur, lytte og sidst men ikke mindst selv at få ordet. Børn på Kastanjegården møder derfor voksne i øjenhøjde, får øjenkontakt, vi lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, er glade for eller er kede af, så de frit kan lufte deres meninger, følelser og tanker.


  Vi ved her hos os at sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden. En mulighed for at høste viden og erfaringer. Derfor støtter vi børnene i at sætte ord og begreber på/give udtryk for/kommunikere de oplevelser, de har i dagligdagen. Nogle formår at gøre det med det verbale sprog, andre benytter sig af den nonverbale kommunikation. Et eksempel er barnet, der har en god sprogforståelse, men som endnu ikke kan udtrykke sig verbalt. Han kommer og tager den voksne i hånden, og viser tydeligt med sit kropssprog, at hun skal komme med ham, så han kan vise, hvad det er, han vil fortælle. Vi meget opmærksomme på at opfange barnets signaler og initiativ, så det føler sig forstået og anerkendt, selvom det endnu ikke kan sætte ord på. Dette vil være med til at styrke barnets motivation for stadig at øve sig i at kommunikere med sin omverden.


  Hvis børnene skal kunne finde løsninger på nogle af de problemer og konflikter, der opstår i mødet med verden og de andre børn, så er sproget en forudsætning. Ikke mindst på grund af dette er vi meget bevidste om det enkelte barns nærmeste udviklingszone. Har han brug for flere ord? Er hendes latenstid ekstra lang? Er hans hørelse normal? Kan vi udfordre hende lidt mere i forhold til at øve principperne for dialog? Kommer der flere ord fra ham, når vi er en til en? Ja, det er blot nogle af de tanker, vi hele tiden gør os, så vi sikrer, at vi konsekvent støtter det enkelte barn lige netop der, hvor det er i sin sproglige udvikling.


  Balancen i fællesskaber afhænger nemlig af børnenes evner til at være tydelig i sin udtryksform, og om de har de sproglige forudsætninger for at udtrykke, hvad de mener, og dermed formår at blive forstået af både børn og voksne. Det er netop det vi hjælper dem med.

  Vi har desuden fokus på, på forskellig vis at tilbyde aktiviteter hvor vi sætter fokus på det mundmotoriske. Vi drikker/puster med sugerør, puster sæbebobler eller læser bøger/synger, hvor vi bruger tungen og munden som det vigtigste redskab.


  Derudover er barnets egen fotobog et vigtigt redskab i forhold til at gribe fat i sprogudviklingen og skabe den røde tråd mellem vuggestuen og hjemmet.

  Sidst men ikke mindst har vi fokus på at vejlede forældre til flersprogede børn, så vi sammen sikrer, at vi såvel som de skaber de bedste rammer, også for deres børns sproglige udvikling.