Børn i udsatte positioner

  Alle børn er forskellige, også her på Kastanjegården. Derfor vil vi behandle alle børn forskelligt for at drage den nødvendige omsorg for hvert enkelt barn. Hvad Thomas har brug for, er ikke det samme, som det Jonas har brug for – og det kan ses i vores pædagogiske tilgang til det enkelte barn.

  Børn med særlige behov vil vi, i dagligdagen, inkludere i den øvrige børnegruppe med særligt øje for sammensætningen af børnegrupperne. Vi tror på, at omsorg i fællesskabet er med til at styrke det enkelte barns muligheder for personlig udvikling.


  Der findes ingen præcis definition af begrebet inklusion, men her på Kastanjegården har vi valgt at forstå social inklusion som en positiv betegnelse med ét overordnet mål - "At skabe lige muligheder for alle". Det betyder, at ALLE børn, uanset deres eventuelle særlige behov eller forudsætninger – har ret til at deltage aktivt i det sociale fællesskab her hos os. 


  Her på Kastanjegården ser vi social inklusion som et pædagogisk begreb, som med sit fokus på at optimere det enkelte barns muligheder, har aktiv deltagelse som en helt central betingelse for læring, udvikling og dannelse.

  Der vil altid være børn, som har brug for, at der iværksættes særlige tiltag i større eller mindre grad for at støtte bedst op omkring barnet og dets familie. Derfor skal både den almene pædagogiske og den specialpædagogiske indsats her på Kastanjegården bidrage til at fremme trivsel, udvikling, læring og dannelse - med afsæt i barnets forudsætninger og kompetencer. Formålet med den specialpædagogiske indsats kan formuleres således: ”At udvikle veje for, hvordan barnet, på trods af særlige behov, har adgang personlige udviklingsmuligheder i et ligeværdigt fællesskab med andre”.


  Vuggestuen Kastanjegården samarbejder, på lige fod med de offentlige institutioner, med Skanderborg Kommune. Det giver os, ved behov, mulighed for inddragelse af PPR, Logopæd, samt fysio- og ergoterapeut, såvel som sundhedsplejersken. Vi er bevidste om vores handlepligt, når vi oplever sårbare børn, som på den ene eller anden måde ikke trives.