TILSYN

Handleplan på baggrund af det pædagogiske tilsyn 2023

 

Der er i april 2023 gennemført kommunalt pædagogisk tilsyn i Vuggestuen Kastanjegården. Tilsynet er lovpligtigt og føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Tilsynets observationer tager afsæt i det forskningsinformerede dialogmateriale KVALid.

I forbindelse med tilsynet blev der observeret høj kvalitet, med eksempler på et godt pædagogisk arbejde. Tilsynsførende konkluderer at observationerne, sammenholdt med yderligere data, samt dialogen med ledelse og medarbejdere, viser at der i Vuggestuen Kastanjegården er entydig sammenhæng mellem den pædagogiske praksis og kravene i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Følgende handleplan tager derfor udgangspunkt i en fortsat indsats og anbefalinger til videreudvikling og opretholdelse af de eksisterende pædagogiske læringsmiljøer. 

 

 

Handleplanen dette år udformes lidt anderledes, da tilsynet ikke gav anledning til ekstra fokus på udvalgte områder. I stedet vil handleplanen tage udgangspunkt i, hvordan vi har opnået den høje kvalitet, der opleves til tilsynet, og hvordan vi vil sikre samme høje kvalitet fremadrettet. De to udvalgte temaer, som var i fokus til tilsynet, var hhv. forældresamarbejde samt samspil og relationer.

 

Den gennemgående oplevelse til tilsynet, både ud fra tilsynsførendes, samt egne observationer var, at der er en tydelig rød tråd i det pædagogiske arbejde, og stor kontinuitet i tilgangen til det relationelle arbejde, såvel som til samspillet imellem barn/voksen og understøttelsen af barn/barn.

 

Foruden kvalitetsbedømmelse af alle observationer (se observationsguide - bilag 1) blev der desuden udsendt et spørgeskema til alle forældre (se bilag 2). Her var svarprocenten og tilfredsheden blandt vores familier stor. Nogle forældre havde valgt også at knytte en afsluttende kommentar til spørgeskemaets sidste spørgsmål ”Jeg er overordnet tilfreds med mit barns dagtilbud” (se resultatet og samtlige kommentarer - bilag 3).

 

 

Hvordan arbejder vi med at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde

 

Først og fremmest er vores barnesyn en virkelig stor grundpille i, hvilken tilgang vi har til det enkelte barn, lige såvel som hvordan vi forholder os til dannelses- og børneperspektivet. Derudover hvordan vi støtter op omkring børnefællesskabet, som også er en vigtig del af hverdagen her på Kastanjegården.

 

Alt dette er nøje beskrevet i vores læreplan, som netop er omdrejningspunktet for, hvordan alle voksne agerer og forholder sig til alt, hvad vi foretager os. Vi forholder os professionelt til egen rolle i relationen, men vi forholder os i særdeleshed også til hinandens praksis og relation til hvert enkelt barn, for at sikre kvalitet i det omsorgsarbejde der finder sted hver eneste dag i vuggestuen.

 

Der er mange faktorer, der er på spil, når man skal sikre, at alle i personalegruppen, pædagoger såvel som medhjælpere, er klædt på i forhold til at føre vuggestuens værdier ud i livet – hvilket blev bemærket og italesat til tilsynet.

 

Bærende elementer

 

Vores læreplan er en forholdsvis omfangsrig beskrivelse af, hvordan vi forholder os til og arbejder med alle dele af det pædagogiske arbejde. Der er lagt meget tid og pædagogiske refleksioner i materialet, fordi det er vigtigt for os, at det ikke blot er ord på papir, men i stedet dét der definerer os som institution. Derfor er læreplanen et levende dokument, der helt grundlæggende beskriver det, vi gør, og ikke blot det vi arbejder hen imod. Vores læreplan er godkendt af bestyrelsen primo 2023, og alt hvad vi nævner omkring vores nuværende praksis i denne handleplan, kan alt sammen læses uddybet i vores læreplan.

 

Vores tætte samarbejde med forældrene er også altafgørende for, at vi i fællesskab kan sikre, at deres barn trives her hos os. Åbenheden både fra forældrenes samt vores side, på lige fod med vores eget relations arbejde i forhold til hvert enkelt barn, giver os et indgående kendskab til både barnet, familien og disse i fællesskabet. Dette arbejde grundlægges allerede under barnets tilknytningsperiode ved opstart, men også løbende gennem hele barnets vuggestuetid.

 

Tilknytningsfasen under opstart er særligt i fokus her hos os. Her starter vi med at afholde et møde med forældrene, hvor vi gerne vil høre om dem og deres familieliv, rutiner, fødsel og barsel – alt hvad der skal til, for at vi bliver klædt godt på til at varetage omsorgen for deres barn. Jo mere vi kan gøre, præcis som de gør derhjemme, jo tydeligere en rød tråd får vi skabt i overgangen fra hjem og til vuggestue. Derudover er der også fokus på at give forældrene en viden om den tilknytning, vi sammen skal arbejde på at få skabt mellem barnet og os, og hvordan vi skaber de bedste rammer for, at det succesfuldt kan lykkes. Der ligger stor faglighed bag netop den proces.

I denne periode er vi meget opmærksomme på kun at være ét team omkring barnet, hvilket vil sige en pædagog og en medhjælper. Disse planlægger deres arbejdstider ud fra, hvornår det på dagen bedst passer det nye barn at tilbringe tid her i vuggestuen. Det afhænger af det pågældende barns daglige rutiner mm. På denne måde sikrer vi, at barnet ikke skal forholde sig til flere nye voksne end allerhøjest nødvendigt. I nogle situationer oplever vi endda, at det er rigeligt for et barn at skulle knytte sig til én ny voksen, og her tilpasser vi igen vores praksis til det enkelte barns behov.

 

Atypisk fra de fleste andre daginstitutioner er også de trivselsbreve, som vores forældre modtager inden de formelle forældresamtaler. Disse trivselsbreve beskriver deres barn inden for de seks læreplanstemaer. Det forarbejde, der ligger i disse breve, sætter store krav til os – både fagligt, men i særdeleshed også relationelt. Disse breve er nemlig kun troværdige, hvis forældre kan nikke genkendende til den beskrivelse, de får af barnet. Her har vi, rent professionelt, fokus på, at kontaktpædagogens oplevelse af barnet ikke står alene i beskrivelsen, men at det er personalets samlede oplevelse af det pågældende barn, der afbildes i brevet.

 

Foruden et fast punkt på alle vores formelle forældresamtaler, hvor der sættes fokus på hvorvidt der er noget, forældrene synes, vi kan gøre anderledes/bedre - både i rollen som deres kontaktpædagog men også i forhold til vores generelle praksis, tager vi i høj grad også højde for den feedback, vi får fra vores årlige tilfredsundersøgelse blandt forældrene. Dette skal tilsammen hjælpe os med at tune skarpere ind på, hvordan vi hele tiden kan optimere og forbedre vores praksis, for også på den måde fortsat at sikre høj pædagogisk kvalitet.

 

Vores ugentlige pædagog- og personalemøder har også stor betydning for, at vi er i stand til at arbejde målrettet i forhold til de faktorer, der på det pågældende tidspunkt er aktuelle for det enkelte barn. Ligeledes som den vidensdeling der finder sted, ikke blot mellem forældrene og os, men også internt imellem personalet. Vi vægter højt, at alle i personalegruppen er ”klædt på” til at kunne drage den nødvendige omsorg samt fremme udviklingen, som både vi og forældrene oplever behovet for.

 

Et evigt fokuspunkt er i høj grad også skabelsen og bibeholdelsen af en kultur, hvor vi til hver en tid tør at italesætte, ikke kun egen praksis, men også kollegers praksis.

 

Vores evalueringskultur er også altafgørende for at lykkes med det tillidsbaserede relations arbejde. Se også en dybdegående beskrivelse at dette i vores læreplan.

 

Sidst men ikke mindst så har vores gode normering også en uvurderlig betydning for, at vi lykkes med at føre vores visioner ud i livet. Dels er vores generelle normering god, men det vægtes også af ejer Susanne Haudrup, at der sættes yderligere ”hænder” på, hvis den pågældende børnegruppe i perioder kræver ekstra. Det kræver et fleksibelt personale, lige såvel som at det også

prioriteres rent økonomisk. Kastanjegården er derfor et tydeligt eksempel på, at det i høj grad er rammerne, der er med til at afgøre, hvorvidt det er muligt at opnå høj pædagogisk kvalitet.

 

Det fleksible personale, der bærer visionerne ud i livet, kommer ikke af sig selv. Det kommer fordi, der i institutionen er skabt et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere trives. Dels fordi der ikke er tvivl om, hvilke arbejdsmæssige forventninger der er til hver enkelt, men også grundet den personlige hensyntagen til at privatliv og arbejde skal gå hånd i hånd – uden vi kommer til at gå på kompromis med vores kerneydelse.

 

 

Hvordan sikrer vi fortsat høj kvalitet?

 

Der er, som beskrevet både i denne handleplan og i vores læreplan, rigtig mange faktorer, der er afgørende for den høje pædagogiske kvalitet på Kastanjegården. Disse faktorer er vi meget bevidste om vigtigheden af at fortsætte med. Helt overordnet handler det om følgende:

 

  • Fortsat altid at have kerneopgaven i fokus, og de vigtige prioriteringer dette indebærer

 

  • Fortsat udvikling og evaluering af den høje pædagogiske faglighed i forbindelse med det relationelle arbejde

 

  • Fortsat udvikling og evaluering af den høje pædagogiske faglighed i forbindelse med forældresamarbejdet

 

  • Fortsat opmærksomhed på og prioritering af rammerne for udvikling af det pædagogiske arbejde med ugentlige pædagogmøder og personalemøder, samt høj og fleksibel normering der tilpasses den aktuelle børnegruppe.